Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE
Nr ......... Din data ......................


Partile contractante :

Societatea Comerciala TRAMP TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Sibiu, Bd Victoriei, nr. 29, înregistrata la Registrul Comertului Sibiu sub nr. J 32/300/2016, cod unic de înregistrare RO 35715636, titulara a Licentei de turism nr. 742/23.01.2019, cu termen de valabilitate nelimitat, pentru agentia TRAMP TRAVEL, situata în Sibiu, Bd Victoriei, nr.29 si punctul de lucru TRAMP TRAVEL, situat in Bucuresti, Sos Stefan cel Mare 31, bl 29, tel 0269 206 630 / 021 210 03 00, e-mail: office@tramptravel.ro, website : www.tramptravel.ro, reprezentata prin Luiza Stefania Dimitriou in calitate de Administrator, denumita în continuare Agentia organizatoare 

si 
Calatorul /Reprezentantul calatorului 
Domnul / Doamna........................................................................ cu domiciliul in localitatea...................................., str....................................................., nr...................   bl........, sc......., et......., ap........, sector ...../ judetul............................posesor al C.I. seria........., nr................. , eliberata de ...............................................................   la data de........................, CNP............................................................., TEL.  MOBIL: .................................., E-mail:...............................................................   au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2 din 2 august 2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate


I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1 Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre Agentia organizatoare a unuia din urmatoarele servicii - pachet de servicii turistice, produse proprii cu numele de marca „Tramp Travel” sau ale altor agentii organizatoare, inscrise pe voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alte inscrisuri anexate la prezentul contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie :

...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

1.2 Pentru pachetele proprii, agentia TRAMP TRAVEL  ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Agentiei organizatoare. TRAMP TRAVEL poate actiona si in calitate de agentie de turism Intermediara, conform prevederilor legale in vigoare si contractelor incheiate cu alte agentii de turism Organizatoare, pentru pachetele de servicii de calatorie constituite de catre Agentia Organizatoare (alta decat Tramp Travel), inscrise in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie. In aceasta situatie, TRAMP TRAVEL  are calitatea de Intermediar, conform prevederilor legale in vigoare. Pentru aceste tipuri de pachete Organizatorul ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in caz de insolventa. La achizitionarea acestui tip de servicii, TRAMP TRAVEL va informa corespunzator calatorul despre aceste garantii, in cadrul Informatiilor precontractuale.

II. INCHEIEREA CONTRACTULUI 

2.1. Contractul se incheie la momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon si/sau mijloace electronice. In cazul pachetelor de servicii de calatorie achizitionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale urmatoarele: 

a) Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact

b) Exprimarea acordului verbal, in urma conversatiei telefonice dintre calator si un reprezentant al Agentiei, cu conditia ca aceasta conversatie sa fi fost inregistrata, iar calatorul a fost de acord cu inregistrarea conversatiei; 

c) Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emise de Agentia Organizatoare; 

2.2 In anumite cazuri, pot exista si Anexe, ca parte integranta din contract. 

Pentru procesarea unei rezervari de servicii de calatorie, Agentia organizatoare poate solicita un avans de pana la 50% din pretul total sau plata integrala a contravalorii contractului, în functie de data la care calatorul solicita serviciile. In cazul in care rezervarea nu se confirma, iar calatorul nu doreste alte optiuni disponibile, avansul achitat se restituie integral, in cel mult 3 zile lucratoare de la primirea neconfirmarii.

2.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a serviiciilor de calatorie inscrise in documentele de calatorie.

III. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA 

3.1 Pretul total al contractului este ……………….. ...............si  include toate taxele, comisionale , tarifele si alte costuri suplimentare suportate de Agentie. 

Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in Anexele la contract, sau alte documente de calatorie, cataloage, pliante,inscrisuri puse la dispozitie calatorului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura. 

3.2 Modalitati de plata: La incheierea contractului, Agentia Organizatoare poate solicita plata unui avans din pretul pachetului achizitionat, sau dupa caz, plata integrala, conform conditiilor mentionate in continuare. Platile se pot face in EUR / RON. Pentru Platile in lei, acestea se calculeaza inmultind valoarea in Euro cu cursul valutar de schimb al BNR din ziua facturarii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2% (BNR +2%)

3.2.1. In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, termenele scadente si sumele aferente sunt urmatoarele: 
AVANS .................................... se va achita pana la data de ...................................
DIFERENTA ....................................se va achita. pana la data de ................................

3.3. Contravaloarea serviciilor de calatorie in Romania se poate achita si cu tichete de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia.

3.4 Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii de calatorie achizitionat, de tipul de oferta si vor fi trecute in contract sau in anexele aferente acestuia. 

Conditiile de plata standard sunt urmatoarele: 

Pentru Oferta Early Booking(EB)/Inscrieri timpurii 
Avans 30% din valoarea totala a serviciilor in maxim 3 zile de la emiterea facturii. 
Diferenta de 70% pana la expirarea perioadei de Early Booking specificata in oferta 

Pentru Oferta generala: Se achita 30% din valoarea totala a serviciilor in 3 zile de la emiterea facturii iar diferenta de 70% cu maxim 21 de zile inainte de plecare. 

Pentru Oferta Last minute(LM)/Ultimul minut: 
Confirmarea rezervarii se va face doar in baza platii integrale a serviciilor in maxim 3 zile de la emiterea facturii, inainte de data plecarii. 

3.3 In cazul achizitionarii unor pachete de servicii de calatorie, care nu se incadreaza intr-una din categoriile de mai sus, conditiile de plata specifice vor fi trecute intr-o anexa la contract. In acest caz, se vor aplica exclusiv conditiile din anexa la contract. 

3.4 Nerespectarea de catre Calator a termenelor de plata da dreptul Agentiei Organizatoare sa rezilieze contractul fara notificare prealabila si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite. 

3.5. Platile se pot face, direct la sediile Agentiei organizatoate, prin virament sau depuneri direct in conturile Agentiei organizatoare , mentionate pe factura fiscala. 

IV. Drepturile si obligatiile Agentiei organizatoare

4.1. Agentia de turism organizatoare se obliga sa depuna toate eforturile pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la timp.
4.2. Agentia de turism organizatoare se obliga sa informeze calatorul corect si complet cu privire la toate elementele esentiale prevazute de legislatia aplicabila.
4.3. Agentia de turism organizatoare isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica turistii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii. Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare.
4.4. Agentia de turism organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract. In situatia in care programul turistic a fost realizat, nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului.
4.5. Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru erorile de rezervare imputabile calatorului sau cauzate de circumstante inevitabile si extraordinare.
4.6. Inainte de inceperea executarii pachetului de servicii, Agentia de turism organizatoare poate modifica in mod unilateral si alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de calatorie decat cele legate de pret, atunci cand modificarea este nesemnificativa si calatorul a fost informat in scris cu privire la modificare.

4.7.  În cazul în care Agentia de este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, (principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, modificarea locului de cazare, majorarea pretului cu peste 8%, neindeplinirea cerintelor speciale ale calatorului), aceasta are obligatia sa informeze Calatorul cu cel putin 20 zile înainte de data plecarii. 

Agentia de turism organizatoare poate sa modifice pretul contractului, în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmarea variatiilor costurilor de transport rezultate din costul carburantilor sau al altor surse de energie, modificare nivel taxelor sau comisioane aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de terte parti care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxe de aterizare sau comisioane de debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi; modificari ale cursului de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii. Daca cresterea pretului depaseste 8% din pretul total al pachetului, Calatorul are optiunea fie de a accepta modificarea propusa, fie de a decide incetarea contractului, fara a plati vreo penalitate de incetare. Orice crestere de pret este posibila doar ulterior trimiterii de catre Agentie catre Calator a unei notificari clare si inteligibile in acest sens, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe un suport durabil.

4.8. In cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute în contract nu este realizata sau Agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata: 
a) sa ofere Calatorului servicii alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie, pe cat posibil, echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea Calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala.  
b) In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract privind pachetul de servicii de calatorie, Agentia de turism organizatoare acorda Calatorului o reducere adecvata a pretului, fara a rezilia contractul. Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau reducerea de pret acordata este inadecvata; 

4.9.  In cazul în care nu pot fi oferite Calatorului servicii alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, Agentia de turism organizatoare trebuie sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al Calatorului la locul de plecare, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate. In masura in care este imposibil sa se asigure intoarcerea Calatorului astfel cum s-a convenit prin contract din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, Agentia de turism suporta costul cazarii necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depaseste trei nopti / calator.

4.10. Calatorul are la dispozitie un termen de 48 de ore de la primirea informarii de a anunta Agentia de turism organizatoare despre decizia sa. In cazul lipsei unui raspuns in termenul mentionat mai sus, se considera ca au fost acceptate modificarile propuse de Agentia de turism organizatoare si calatorul nu mai poate inceta contractul sau solicita vreo despagubire.

4.11. In cazul in care calatorul opteaza pentru incetarea contractului, Agentia de turism organizatoare ramburseaza toate platile efectuate de catre sau pe seama calatorului, in moneda in care Calatorul a efectuat plata serviciilor, cash sau prin OP in termen de 3 zile de la data incetarii contractului.

4.12. In cazul in care calatorul accepta modificarile propuse nu poate pretinde ulterior daune, penalizari si returnari.

4.13. Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse calatorului de aceste intarzieri.

4.14. Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului turistic din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene (inclusiv charter), conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale, intarzieri cauzate de accidente rutiere, drum in lucru etc. Este exclusa raspunderea agentiei organizatoare pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc. De asemenea, agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice; 

4.15. Agentia de turism organizatoare acorda asistenta adecvata calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici Agentia, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin: (a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; (b) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative. 

4.16. Agentia de turism organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu poate depasi costurile efective suportate de Agentie.

4.17. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care calatorul nu va fi despagubit in niciun mod, avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

4.18. Agentia de turism organizatoare are obligatia sa furnizeze in scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu turistul urmatoarele tipuri de informari: 
- de confirmare/modificare hotel, daca pachetul contractat nu este cu confirmare imediata 
- de orice modificare ulterioara survenita asupra pachetului initial 
- de plecare: orarele, locurile escalelor si legaturile, punctele de imbarcare, unitatile de cazare, persoanele de contact, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de Calator in fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract. 
- denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de email ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau ale intermediarului ori, în lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa îi permita contactarea organizatorului si/sau a intermediarului; 

Informarile de plecare se transmit automat din sistem cu 3 zile inainte de inceperea pachetului turistic.

In intelesul prezentului contract se considera comunicare facuta in scris inclusiv comunicarea facuta prin posta electronica (e-mail) sau alte mijloace de comunicare scrisa convenita cu calatorul (sms, mesaj whatsup etc).

4.19. Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru alte servicii optionale care nu sunt specificate in prezentul contract, acestea fiind responsabilitatea prestatorului local, si guvernate de legislatia tarii de destinatie. 

4.20 In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agenției de turism care deruleaza programul tursitic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Organizatorul nu este răspunzător pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste întarzieri, compania aeriană este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme commune in materie de compensare și de sistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la imbarcare și anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager și transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

V. Drepturile si obligatiile calatorului 
5.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, indiferent de motive, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligația de a anunța in scris Agentia organizatoare cu cel puțin 7 zile înaintea datei de plecare. Intre călătorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoană (cesionarul) si agentia de turism organizatoare (debitor cedat) urmează a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate și cesionate.
Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesiunea contractului poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, și niciodată Organizatorului (debitorului cedat). Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
5.2. În cazul sejururilor de odihna și/sau de tratament cu locul de desfasurare în România, calatorul are obligația să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18,00 a zilei de intrare și se termină de regula la ora 12,00 a zilei de ieșire înscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a călătorului. In funcție de destinație, orele de intrare, respectiv ieșire, se pot modifica și sunt decise de unitatea hoteliera.
5.3. In cazul în care prețul contractului este majorat cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, conform art. 4.7., calatorul poate înceta contractul, avand insa dreptul la rambursarea de către Organizator a sumelor plătite, inclusiv comisionul, in termen de 3 zile de la data incetarii contractului.
5.4. Călătorul este obligat sa comunice Organizatorului, în termen de 48 de ore de la primirea înstiintarii prevăzute la cap. IV pct. 4.7 privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului , hotărârea sa de a opta pentru:
a) încetarea contractului fără plata penalităților sau b) acceptarea noilor condiții ale contractului.
5.5. În cazul în care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari în condițiile cap. IV pct. 4.7. se consideră că toate modificarile au fost acceptate și calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
5.6. In cazul în care calatorul inceteaza contractul în temeiul 5.4 sau Agentia organizatoare anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, calatorul are dreptul: 
   a) sa accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agentia organizatoare
   b) să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioară propus de Agentia organizatoare, cu rambursarea diferenţei de preţ, în sensul rambursarii diferenţei de pret dintre cele două pachete de călătorie, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii; 
   c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului. 
5.7. În toate cazurile menţionate la 5.6., calatorul are dreptul sa solicite Agentiei Organizatoare şi o despagubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al parţilor sau in baza unei hotarari a instanţei de judecata, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: 
   a) anularea s-a făcut din cauza nerealizarii numărului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia organizatoare a informat în scris calatorul cu cel puţin:
   (i) 20 de zile înainte de începerea executarii pachetului, în cazul calatoriilor care durează mai mult de şase zile; 
   (ii) şapte zile înainte de începerea executarii pachetului, în cazul calatoriilor care durează între două si sase zile; 
   (iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul calatoriilor care durează mai puţin de două zile; 
   b) anularea a intervenit din cauza unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau  unor împrejurări pe care nici Agentia organizatoare, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar frar a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toţi participanții.  
   c) anularea s-a făcut din vina calatorului. 
5.8. Calatorul are dreptul să înceteze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care încetarea îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Organizatorul pentru prejudiciul creat acestuia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului pachetului de servicii de călătorie contractat.
5.9. Prin excepție de la punctul 5.8., calatorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație, circumstanțe survenite după încheierea contractului și dovedite prin înscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comerț și Industrie a României sau orice alt mijloc de probă.
5.10. În cazul încetării contractului privind pachetul de servicii de călătorie, în condițiile art. 5.9., calatorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara.
5.11. In cazul in care calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renuntarii îi aparține. Agentia organizatoare va rezolva cerințele calatorului în limita posibilităților, eventualele diferențe de pret urmand a fi suportate de catre calator.
În situația în care călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu încetarea contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la Cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv și încheierea unui nou contract.
5.12. Călătorul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Organizator.
5.13. Călătorul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de agenție (voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament, etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care călătorul beneficiază de bilete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.
5.14. Călătorul ia cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenția de turism, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar organizatorul nu are nici o responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.
5.15. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalități suplimentare (de ex. calatoria împreună cu minori, situația în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optima, Organizatorul recomanda și consultarea site-ului Poliției de Frontiera. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligația de a se informa cu privire la formalitațile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Organizatorului (de ex. în cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il însoțește, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Organizatorul este exonerat de orice raspundere in cazul imposibilității efectuarii calatoriei.
5.16. Organizatorul recomanda calatorilor contactarea acestuia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.).
5.17. In cazul in care o singură persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, condițiile contractuale se extind in mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.18. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agentia organizatoare nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat.
5.19. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data și ora plecării atat la dus cat și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.
5.20. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii de călătorie refuza sa se mai întoarca în România și autoritațile din țara respectiva fac cheltuieli de orice natură cu acesta, calatorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.
VI. Renuntari, penalizari, despagubiri. Limitarea răspunderii
6.1. In cazul în care călătorul renunța la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei organizatoare penalizari după cum urmeaza:
6.1.1. În cazul serviciilor de călătorie externe/interne:
A. Conditii de anulare/penalizari 
a) 20% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face in intervalul 89 - 60 zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 50% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 59 – 30 zile calendaristice înainte de data plecării;
c) 80 % din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 29 – 7 zile calendaristice înainte de data plecării;
d) 100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în interval mai mic de 7 zile calendaristice înainte de data plecării sau pentru neprezentarea la program.
e)100 % din pretul pachetului de servicii, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programelor speciale de tip Early Booking („Inscrieri Timpurii”), Black Friday, Last Minute, sau alte programe similare indiferent de data la care turistul solicita renuntarea 

B. Ofertele speciale, tip "Early booking" sau "Inscrieri timpurii" se supun urmatoarelor conditii speciale: 
- trebuie achitate integral pana la data mentionata in contract. In caz contrar, acestea se vor recalcula la tariful standard; 
- orice modificare ulterioara adusa unei rezervari care a beneficiat de reducerea Early booking aplicata duce la pierderea reducerii respective; 
- penalizarea este 100% in cazul rezervarilor care au beneficiat de Early booking, daca furnizorul de servicii le impune Agentiei.

C. Biletele de avion reprezinta contractul direct intre pasager si compania aeriana si se supune termenelor de anulare si modificare comunicate de compania aeriana. Biletele de avion o data emise suporta penalizare 100% in caz de anulare.

6.1.2 Condițiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1. sunt standard și se aplică în toate cazurile, cu excepția celor în care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi condițiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, oferte Black Friday, Oferte Targ de Tursim, turism individual, turism intern, croaziere, destinații exotice, sistemele germane de rezervări Dertour si TUI etc). Pe lângă penalitățile indicate mai sus, calatorul va suporta și eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), dacă acestea nu sunt incluse în valoarea contractului.
6.2. In cazul în care calatorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Organizatorul și a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comanda sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se consideră reziliat de drept, iar Organizatorul are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reținerea penalizărilor prevăzute la art. 6.1. din prezentul contract.
6.3. In cazul în care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau și cu vouchere de vacanță, penalizarea se va deduce în primul rând din valoarea voucherelor de vacanță. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizării, diferenta nu se restituie nici in vouchere și nici în numerar in cazul in care calatorul nu dorește un alt serviciu turistic.
In situația în care calatorul isi manifesta dorința de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioară, atunci diferența dintre valoarea voucherelor și valoarea penalizării se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul în care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renunțarea la serviciile de călătorie inițiale. În cazul în care călătorul nu își exprimă opțiunea în această perioada, Agenția nu îi mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de calatorie ulterior.  
6.4. Pentru biletele de odihna și/sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale, Organizatorul va face restituiri numai în baza cererilor de renunțare contrasemnate și ștampilate de reprezentantul organizației sindicale.
6.5. În cazul în care o ambasada refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor reține toate taxele datorate de Organizator prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.6. Agentia de turism organizatoare este exonerata de orice raspundere în cazul în care dupa începerea călătoriei, serviciul de grăniceri/poliția de frontieră sau altă autoritate competentă refuză să acorde călătorului dreptul de ieșire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de călătorie. Călătorului i se va reține în această situație contravaloarea totală a pachetului de servicii de călătorie.
6.7. Penalizarile echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. lit. c) sau d), respectiv 6.1.2. lit. b) sau c) se aplică și în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia.
6.8. Calatorul trebuie sa depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii de călătorie la Organizatorul la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare.
6.9. Agentia organizatoare va acorda despăgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din contract.
6.10. Agentia organizatoare nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Organizatorul.
6.11. Toate sumele menționate la pct. 6.1., 6.2., 6.5., 6.6. și 6.7. din prezentul contract, se vor reține de către Organizator din avansul sau prețul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.
 
VII. Reclamații
7.1. In cazul in care calatorul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei de turism organizatoare, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).
7.2 Atat Agentia de turism organizatoare ca si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, calatorul poate depune la sediul Agentiei de turism organizatoare o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice calatorului raspunsul punctual, referitor la situatia semnalata. Nu se vor accepta sesizari care sunt depuse peste termenul admis. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Agentia nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului.
7.3 In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu contractul privind pachetul de servicii turistice, Agentia de turism organizatoare, daca a fost informata imediat de calator, remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri: a) neconformitatea nu poate fi remediata; b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate. 
In cazul in care, pentru astfel de motive, Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul la o reducere de pret. Daca Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de calator, calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare.
7.4. Agentia de turism organizatoare este absolvita de orice raspundere pentru neconformitatile despre care nu a fost informata imediat de catre calator.
7.5. Calatorul nu are dreptul la despagubiri pentru daune in cazul in care neconformitatea apare intr-una din urmatoarele situatii: a) este imputabila calatorului; b) este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila; c) este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare.
7.6. Prin prezentul contract partile, de comun acord, convin ca despagubirea care trebuie platita de Agentia de turism organizatoare, atunci cand aceasta este datorata calatorului, nu poate depasi valoarea contractuala a serviciilor de calatorie prestate necorespunzator si al caror beneficiar este acesta.
7.7. In cazul unor divergente in legatura cu incheierea sau executarea prezentului contract, partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea amiabila a litigiului. Deasemenea, pot utiliza si mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor, denumite SAL, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare.
7.8. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind cea de la locul incheierii contractului, respectiv sediul Agentiei de turism organizatoare.
7.9. Pentru contactarea Agentiei de turism organizatoare, inclusiv pentru a solicita asistenta atunci cand se afla in dificultate sau sa reclame orice neconformitate sesizata in timpul executarii pachetului, turistul poate folosi urmatoarele date de contact: 
Telefon: 0269 206 630  (agentia Tramp Travel Sibiu); 021 210 03 00 (agentia Tramp Travel Bucuresti); Pentru urgente, in afara orelor de program: agentie Sibiu : 0727 731 777, 0756 064 616; agentie Bucuresti: 0786 363 144 ; E-mail: bucuresti@tramptravel.ro (Rezervari prin agentia Bucuresti); office@tramptravel.ro (Rezervari prin agentia Sibiu)
VIII. Asigurări
8.1 Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul insolventei agentiei Tramp Travel, pentru pachetele de servicii de calatorie in care Tramp Travel are calitatea de Organizator, la Societatea de Asigurare CITY INSURANCE SA, cu sediul în București str . Emanoil Porumbaru nr 93-95, parter, et 1,2, 4 si 5, sector 1, Bucuresti, tel. 021 231 00 54 /79/90 , fax 021 231 04 42 (Polita de Asigurare seria BN nr. 1048  privind protecția în caz de insolvență a agenției de turism organziatoare este valabila până la data de 08.12.2019 și este afisata pe pagina web a agenției de turism www.tramptravel.ro), sau,  dupa caz, prin instrumentul de asigurare al Organizatorului, pus la dispozitia calatorului prin informarea acestuia in anexa la prezentul contract.

8.2 Facultativ, Calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare medicala si storno (pentru situatii de imposibilitate de a mai calatori inainte de inceperea calatoriei), care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje, sau a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie. 

8.3. Agentia de turism organizatoare recomanda incheierea unei asigurari de calatorie. Agentia Tramp Travel nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare incheiate prin intermediul sau, deoarece aceasta are rol de de intermediar intre calator si societatea de asigurari.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta și sunt următoarele:
a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
b) programul turistic, în cazul acțiunilor turistice;
c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Organizatorului puse la dispoziţia călătorului, în format tipărit sau pe suport electronic.
X. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

10.1. Datele cu caracter personal ale Calatorului vor fi prelucrate în conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date în scopul furnizarii serviciilor de transport si/sau cazare solicitate. Calatorul va furniza Agentiei de turism organizatoare datele personale solicitate si este de acord cu prelucrarea acestora în scopul derularii si monitorizarii prezentului contract de catre Agentia de Turim organizatoare. De asemenea, Calatorul declara ca este titular al drepturilor parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care îl însotesc, dupa caz. 
10.2.Calatorul are dreptul de acces si de informare privind datele sale personale si dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum si dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, portarea (mutarea) sau stergerea acestora. Daca are întrebari sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal al Agentiei Tour Operatoare. Datele de contact ale acestuia se pot solicita la adresa de mail marketing@tramptravel.ro
10.3. Prelucrarea datelor personale de catre Agentia de Turism Orgenizatoare se va face doar prin personalul propriu si accesul este limitat la acele persoane care îndeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute în prezentul contract. 
10.4. In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale Agentiei de Turism Organizatoare unele date cu caracter personal ale Calatorului pot fi transferate catre terte persoane fizice/juridice care presteaza serviciile de transport sau de cazare necesare, inclusiv în afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie în care vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului roman indreptatitie sa solicite, respectiv sa primeasca astfel de informatii.
10.5. Agentia de turism organizatoare se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a: a) împiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare date cu caracter personal proprii, cum ar fi: - citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare; - divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate; - utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date. b) se asigura ca utilizatorii si autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera dreptul lor de acces; c) înregistra când si cui au fost comunicate datele cu caracter personal; d) se asigura ca, în timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse fara autorizare; d) delimita zonele de acces astfel incât sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate în locatii/încaperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal. 
10.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate/arhivate pentru o perioada de maximum 5 ani în bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar în situatia în care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispozitii legale.

XI. Dispoziții finale
11.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie associate, precum și pentru modificarea unor acte normative.  
Prin achitarea facturii aferente serviciilor contractate prin prezentul contract, Calatorul confirma ca a luat la cunostinta de conditiile,drepturile si obligatiile din prezentul contract, cat si conditiile generale de calatorie afisate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe roman(MAE) la adresa www.mae.ro si specifice fiecarei tari in parte la pagina web https://www.mae.ro/travel-alerts.  Agentia de turism organizatoare recomanda instalarea aplicatiilor specifice dezvoltate de MAE pentru informarea la destinatie, cu ajutorul careia turistii pot primitoate alertele de calatorie si oricare alta informatie necesara desfasurarii in siguranta a calatoriei si care se gasesc la https://www.mae.ro/app_cs . Agentia de turism organizatoare recomanda si consultarea site-lui Politiei de Frontiera, dar este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
11.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.
11.4. Calatorul declara ca Organizatorul l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul și luarea la cunostinta cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Organizatorului.
11.5. Calatorul declara ca anterior incheierii prezentului contract Organizatorul i-a furnizat toate informațiile esențiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinația, itinerariul, perioada calatoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, unitatile de cazare și serviciile de masa oferite, alte servicii incluse în pachet, numarul minim de persoane necesar efectuarii serviciilor de calatorie, abilitati lingvistice necesare călătorului pentru comunicarea orala, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, informații generale despre regimul vizelor și pașapoartelor si privind formalitățile legate de sănătate în țara de destinație, informații privind agenția de turism organizatoare/intermediară, prețul total al pachetului, modalitățile de plată, informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricand inainte de începerea executarii pachetului si informatii privind asigurarea facultative sau obligatorii care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistenta, inclusive taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces, cu care este în mod expres de acord.
11.6. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente. 
11.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Organizator,    
SC TRAMP TRAVEL INTERNATIONAL SRL  
Sediul______________________________________
Agent de turism (nume, prenume)
____________________________________________

SemnaturaȘtampila __________________________
                                                                      
                                        
Calator,
Nume și prenume ______________________________________
Semnatura___________________________________________

 
Calator ..............................................................,doresc să primesc cele mai bune oferte de turism şi informări pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la expirarea prezentului contract. 

.... Sunt de acord 
.... Nu sunt de acord